Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social é: Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude
C.I. F é: G15160773
Domicilio social: Rua Carballo Calero s/n, 15100 Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981 756 994
Correo electrónico a efectos de comunicación: infoadfogar.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.adfogar.com (en diante, A WEB), do que é titular AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE.

A navegación pola web de AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios do seu website, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE con domicilio en Rua Carballo Calero s/n, 15100 Carballo (A Coruña), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro. A finalidade do devandito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos de AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE.

Así mesmo, AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a AD. Fogar, na seguinte dirección Rua Carballo Calero s/n, 15100 Carballo (A Coruña), ou ben a través do seguinte correo electrónico info@adfogar.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Xunta de Galicia - Conselleria de cultura e deporte     Diputacion da Coruña     Concello de Carballo     Patronato deportivo de Carballo     Concello de Oleiros     Oleiros Deporte     Federación española de tríatlon     Federacion española de natación     Federacion gallega de tríatlon     Federación gallega de natación     Carballo a un Paso